top of page

Lekkasjetest og Termografering

Termografering lokaliserer varmetap i bygninger. Ved hjelp av termografering kan vi finne ut om du har et stort varmetap i bygningen. Termografering kan, sagt på enkel måte, måle temperaturen bygningens ulike komponenter og dermed finne eventuelle lekkasjer.

 

For alle typer bygninger kan termografering avdekke feil og mangler, der dette kan ha store konsekvenser for kostnader ved oppvarming. For og kunne oppnå best resultat av Termografering og trykktesting burde dette gjøres samtidig.

Luftlekkasjer gir energitap når varm luft lekker ut og kald uteluft trekker inn i boligen. Dette koster penger, gir redusert komfort, og i tillegg vil luftvandringen medføre økt risiko for kondens og soppvekst. Ved å trykkteste byggingen for å sjekke luftlekkasjer i kontrollerte former, kan man etterligne lekkasjene i en bolig ved å utsette huset for over- og undertrykk. Trykkforskjell skapes ved å montere en vifte i en døråpning og tette alle kontrollerbare lufteventiler. Trykktesting oppdager mann uønsket luftvandring gjennom gulv, vegger og tak kan da kontrolleres mot tillatt lekkasje etter byggeforskrift. Trykktesting / Tetthetskontroll kan utføres hele året.

Ved hjelp av en trykktest kan vi hjelpe deg med å finne feil og mangler ved alle type bygninger. Trykktest avdekker feil og mangler som kan ha store konsekvenser for kostnader i forbindelse med oppvarming av bygg. Når vi utfører trykktesting starter vi med å lukke alle åpninger i bygningen. Etter dette skaper vi et undertrykk på 50 Pa (Pascal) ved å bruke en kalibrert vifte og så måler vi hvor mange m3/time som skal suges ut før man oppnår dette trykket. Tillatt luftlekkasje etter byggeforskrift måles som antall luftvekslinger pr. time, dvs hvor mange ganger bygningens volum skiftes ut i løpet av én time ved en trykkforskjell tilsvarende at det blåser ca 9 m/s, eller frisk bris.

For og få kunne finne feil og mangler i en byggingskonstruksjon er det en stor fordel og utføre trykktest og termografering på samme tid.

Hva er lekkasjetall?

Lekkasjetallet viser hvor mange ganger luften skiftes ut per time når det er et over- eller undetrykk på 50 Pascal (Pa). Har en leilighet et volum på 100 m3 og et lekkasjetall på 1, tilsier det at det ved et overtrykk på 50 Pa lekker bygget 100 m3 luft i timen. Hvis  bygget det har et lekkasjetall på 2 lekker det 200 m3 luft i timen.

 

Krav til lekkasjetall i byggteknisk forskrift og i standarden for passivhus

 

 Type bygg                       Tek 10 (før 1.1.2016)           Tek10 (etter 1.1. 2016) *           Passivhus (NS3700/NS3701)

 

Småhus                                         2,5                                          0,6                                                 0,6

 

Rekkehus                                      2,5                                          0,6                                                 0.6

 

Næringsbygg,                              1,5                                          0,6                                                 0,6

boligblokker og

andre  bygg  

 

Lekkasjetallet er oppgitt som n50 = målt luftlekkasje/volum

* 0,6 er kravet som gjelder ved tiltaksmetoden, og det nivået  som ligger til grunn  for beregning av rammekravet.

Vi bruker Retrotec Blower Door til trykktesting. Retrotec Blower Door er et anerkjent og komplett system for tetthetsprøving av bygninger.  (privat boliger, rekkehus, boligblokker, kontorbygg, isolater, datarom osv.) Måler og dokumenterer i henhold til NS-EN 13829 / NS-EN ISO 9972:2015. Utstyret brukes sammen med termografikamera som enkelt vil kunne påvise hvor luftlekkasjen har oppstått.

Lekkasjetest

Lekkasjetest

Se nå
bottom of page